Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: [email protected]

 

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”
„Saulīte silda,
Saulīte smaida,
Saulīte visus Jūs mīļi gaida!”


Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” dibināta 1982. gadā. Iestādē darbojas 11 grupas, kuras apmeklē 255 bērni, sākot no 1,5 gadu vecuma.
Iestādes darba laiks ir no 7.00.- 19.00.


Iestādē strādā 29 pedagogi, tai skaitā mūzikas un sporta skolotājas, logopēds un psihologs. Logopēde strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams papildus darbs valodas attīstīšanai un pilnveidošanai.


„Saulīte” ir īpaša ar to, ka pie mums tiek realizētas divas pirmsskolas izglītības programmas: vispārējā izglītības programma un mazākumtautību programma. Pēc vispārējās izglītības programmas iestāde strādā kopš 2016.gada 1.septembra. Pakāpeniski PII būs divas plūsmas - latviešu un mazākumtautību.

 

Mērķis

Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot.

Mūsu programmās:

Mācību saturs atbilst bērnu interesēm un vajadzībām, attīsta psihisko procesu, veido prasmes, iemaņas, modina zinātkāri, veicinot izdomu un radošu darbību. Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļdarbība visas dienas garumā saskaņā ar bērna vajadzībām un izglītības iestādes iekšējo kārtību.


Pie mums:

Labvēlīga, saprotoša attieksme;
Attīstoša vide;
Pieredzējuši un saprotoši pedagogi;
Laba virtuve;
Pastāvīga medicīniskā uzraudzība;
Logopēda un psihologa konsultācijas un nodarbības.
 

Ārpusnodarbību laikā darbojas:


Bērnu vokālais ansamblis „Saules stariņi”
Bērnu deju kolektīvs „Saules zaķēni”

Angļu valoda

Dambretes nodarbības

 

 

Iestādes tradīcijas:

 

Zinību diena;
Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi,
Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo;
18. novembra koncerts;
Netradicionālie pasākumi;
Teātra dienas;
Mākslas dienas;
Sporta dienas bērniem un vecākiem;
Tematisko izstāžu rīkošana;
Māmiņu diena;
Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos;
Apkārtnes apzaļumošanas un labiekārtošanas talkas;
Sagatavošanas grupu ekskursijas uz dažādām Latvijas pilsētām;
Sagatavošanas grupu izlaidumi;
Iestādes avīzes „Saulīte” izdošana.

 

Mūsu „Saulītē” kopā darbojoties bērniem, skolotājiem un bērnu vecākiem,
notiek aizraujošas, noderīgas un izglītojošas
aktivitātes, kas sagādā prieku bērniem un viņu vecākiem un
dod gandarījumu iestādes kolektīvam.